Voor een eerste consultatie (maximaal 1 uur) met een antwoord op uw vragen, een richtinggevend advies en/of een plan van aanpak : 100 EUR

 

Algemeen

Ook voor ons advocaten is het nagenoeg onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht voor u als cliënt precies zal kosten.

Dit hangt immers in grote mate af van – onder meer – volgende zaken: kan een geschil minnelijk worden opgelost of moet er worden geprocedeerd; kan een procedure in eerste aanleg worden afgerond of volgt er hoger beroep of zelfs een cassatieprocedure; hoeveel uren zullen er effectief in een zaak worden gepresteerd; welke verwikkelingen doen zich lopende een procedure voor; etc.

Niettemin begrijpen wij maar al te goed dat u vooraf een duidelijk beeld wenst over de kostprijs.

Bij de eerste consultatie trachten wij u zo goed als mogelijk reeds in te lichten over het op dat moment reeds in te schatten bedrag van de kostprijs.

Om de betaling van de definitieve kostprijs te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, worden voorschotten of provisies gevraagd, dit van bij de aanvang, tijdens de behandeling en naargelang de evolutie van de zaak.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld zijn BTW exclusief


Ereloon

Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd.

Naargelang de zaak wordt een basisuurtarief van 100 EUR, 130 EUR, 150 EUR, of 170 EUR gehanteerd.

Dit bedrag wordt bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en hangt af van het feit of de te behandelen zaak tot de algemene rechtspraktijk behoort dan wel of deze binnen de specialisatie van een bepaalde advocaat van ons kantoor valt, van de ingewikkeldheid en de aard van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat.

In specifieke gevallen (invorderingen/incasso's, standaarddossiers/abonnementen, zeer specifieke procedures, etc.) kunnen afwijkende basisuurtarieven worden gehanteerd. Hierover kunnen op de eerste consultatie afspraken worden gemaakt met de cliënt.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde of aanrekenbare uren. Daarin zijn onder meer begrepen: zuiver juridische prestaties (consultaties met de cliënt en/of andere raadslieden, redactie van besluiten, adviesverlening, studie dossier, etc.), vacaties (bijvoorbeeld de verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies, gevangenissen, etc.), pleidooien, …

Het ereloon wordt vermeerderd met de gebruikelijke kantoor- en administratiekosten.