Indien u een gespecialiseerde advocaat zoekt om uw belangen te behartigen in het fiscaal recht, aarzel niet contact met ons op te nemen.


Onze dienstverlening in het kader van het fiscaal recht bestaat onder meer uit het volgende :

Directe belastingen

 • Advies inzake personenbelasting
 • Advies inzake vennootschapsbelasting
 • Advies inzake rechtspersonenbelasting
 • Advies inzake belasting van niet-inwoners
 • Advies inzake met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasten en voorheffingen
 • Advies inzake kadastraal inkomen van onroerende goederen
 • Advies inzake loonfiscaliteit (werknemers- en bestuurdersbezoldigingen)

BTW

 • Bijstand bij vragen op het vlak van btw-belastingsplichtige, werkingssfeer, maatstaf van heffing, tarief van BTW, vrijstellingen, BTW-aftrek, teruggaaf van BTW
 • Advies inzake BTW en vastgoedtransacties
 • Advies inzake BTW en douanerechten m.b.t. import en export transacties
 • Advies inzake BTW compliance en facturatie voor multinationale ondernemingen
 • Advies inzake BTW en financiële diensten
 • Advies inzake btw en de publieke / non-profit sector

Successie- en registratierechten

 • Advies en bijstand inzake successie- en registratierechten

Douane en accijnzen

 • Advies inzake tariefindeling, oorsprong, douanewaarde, douaneprocedures, douaneschulden (invoerrechten, landbouwheffingen, antidumping-rechten en compenserende rechten), in- en uitvoerbeperkingen, controlemaatregelen (vergunningen en contingenten) en restituties
 • Advies inzake accijnzen, milieutaks, milieuheffing en verpakkingsheffing
 • Juridische bijstand op het vlak van strafrecht inzake douane en accijnzen

Lokale en regionale belastingen

 • Advies inzake belastingen en retributies opgelegd door lokale overheden (steden, gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten)

Fiscale procedures

 • Juridische bijstand bij betwistingen inzake de vestiging en invordering van belastingen
 • Bijstand bij het onderhandelen van betalingsfaciliteiten met fiscale besturen
 • Indienen van verzoekschriften tot het bekomen van vrijstelling van interesten
 • Indienen van verzoekschriften tot het bekomen van kwijtschelding van boeten
 • Juridische bijstand voor de beslagrechter en het hof van beroep
 • Indienen van verzoekschriften tot onbeperkt uitstel van tenuitvoerlegging
 • Juridische bijstand bij procedures voor de fiscale rechtbanken

Fiscaal strafrecht

 • Advies inzake belastingsfraude (fiscale valsheid in geschrifte, inbreuken op het W.I.B. en BTW-wetboek)
 • Juridische bijstand voor de correctionele rechtbank 

Rulings

 • Samenstellen van een rulingdossier
 • Indienen van een prefilingaanvraag en contacten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen
 • Formeel indienen van een fiscale rulingaanvraag, opvolging hiervan en evaluatie van de voorafgaande beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)

Fiscale regularisaties

 • Advies op het vlak van fiscale regularisaties (analyse van de situatie, opvragen van stukken bij (buitenlandse) instellingen)
 • Samenstellen van een regularisatiedossier
 • Indienen van een fiscaal regularisatiedossier, op de opvolging hiervan en evaluatie van de beslissing van het Contactpunt Regularisaties