Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Openbaar Ministerie
facebook facebook
  • Register

ALGEMEEN

Het Openbaar Ministerie (ook wel het Parket genoemd) is de benaming voor het geheel van magistraten die de uitvoerende macht vertegenwoordigen bij rechtbanken en hoven (art. 137 e.v. Ger.W.). Een onderscheid wordt vaak gemaakt tussen de zittende magistratuur (dit zijn de rechters en raadsheren die recht spreken), en de staande magistratuur (dit zijn dus de parketmagistraten). De zittende en de staande magistratuur vormen samen de gerechtelijke macht.

Het OM vervult vooral in het strafrecht een rol, maar aanvullend ook in het burgerlijk recht:

  • Strafrecht: Het OM oefent de strafvordering uit via een vervolgingsbeleid en vordert voor de strafrechter een straf. In het opsporings- en vervolgingsbeleid is het OM volledig onafhankelijk (dus onafhankelijk van de minister van Justitie). De minister beschikt wel over een positief injunctierecht, d.w.z. dat de minister een bevel aan het OM kan geven om te vervolgen (daar waar de minister anderzijds niet kan verbieden om iemand te vervolgen).
  • Burgerlijk recht: Het OM kan in zogenaamde 'mededeelbare zaken' adviezen geven aan de rechter na afloop van de pleidooien van partijen. Partijen hebben het recht te repliceren op dit advies (art. 767 Ger.W.). Soms treedt het OM ook ambtshalve op in zaken waar de wet dit vereist.

 

HIERARCHISCHE STRUCTUUR

De leden van het parket zijn één en ondeelbaar. Zij treden niet op in eigen naam maar in naam van hun ambt. Het OM is een hiërarchische structuur, waarbij een hogere magistraat een bevel kan geven aan een lagere magistraat. Zo staat aan het hoofd van een parket een procureurs des Konings die bevelen kan geven aan zijn substituten. De procureurs des Konings staat dan weer onder gezag van de procureur-generaal bij het hof van beroep waaronder hij ressorteert (art. 148 Ger.W.).

Procureur des Konings en arbeidsauditeur

Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een parket bij de rechtbank van eerste aanleg in dit arrondissement. Aan het hoof van het parket staat de procureur des Konings. Hij wordt bijgestaan door substituten, waarvan diegene met de meeste anciënniteit de titel van eerste substituut voeren.

De taak van de procureur des Konings is het uitoefenen van de strafvordering.

Alle procureurs des Konings vormen de Raad van de procureurs des Konings (art. 150bis Ger.W.). Deze Raad geeft adviezen aan het College van procureurs-generaal en bespreekt ook op geregelde tijdstippen alle zaken die te maken hebben met de opdrachten van het OM.

Per gerechtelijk arrondissement bestaat er ook een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank in dit arrondissement. Aan het hoofd van het arbeidsauditoraat staat de arbeidsauditeur. Hij wordt bijgestaan door substituten. De arbeidsauditeur vervult de rol van OM bij de arbeidsrechtbanken. Alle arbeidsauditeurs vormen de Raad van de arbeidsauditeurs.

Procureur-Generaal

Per gerechtsgebied van een hof van beroep is er een parket-generaal. Dit wordt geleid door een procureur-generaal. Hij wordt bijgestaan door advocaten-generaal en substituut-procureurs-generaal. Diegene met de meeste anciënniteit draagt de titel van eerste advocaat-generaal. De procureur-generaal vervult zijn opdracht onder gezag van de minister van Justitie.

De taak van de procureur-generaal is het uitoefenen van de strafvordering.

De 5 procureurs-generaal vormen het College van procureurs-generaal. De beslissingen van dit College zijn bindend voor alle leden van het OM. Richtlijnen over het strafrechtelijk beleid worden genomen in aanwezigheid van de minister van Justitie. De taken van het College staan nader beschreven in het koninklijk besluit van 6 mei 1997.

Federaal Parket

Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied (art. 144bis Ger.W.). Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland.

Het federaal parket staat onder leiding van een federale procureur die rechtstreeks onder het gezag van de minister van Justitie staat. Hij oefent alle bevoegdheden van het OM uit bij alle rechtscolleges.

 

Centraal Orgaan Beslag

Binnen het OM is er een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). Het COIV werd opgericht en wordt geregeld door de wet van 26 maart 2003.

Het COIV is een kenniscentrum voor de gerechtelijke autoriteiten in strafzaken, in het kader van de inbeslagneming van vermogensbestanddelen. Het verleent bijstand bij de uitoefening van de strafvordering met het oog op verbeurdverklaring en het speelt een faciliterende rol bij de uitvoering van vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.