Organisatie

Per gerechtelijk kanton is er 1 vredegerecht. In totaal telt België 187 vredegerechten. De adressen van de vredegerechten vindt u hier.

Het vredegerecht bestaat uit een één alleenzetelende beroepsrechter (de vrederechter) die voor het leven is benoemd.

Er is geen Openbaar Ministerie bij het vredegerecht.

In elk rechtsgebied van een hof van beroep is er een algemene vergadering opgericht van alle vrederechters en politierechters van dat rechtsgebied (art. 340 e.v. Ger.W.)


Bevoegdheid

De vrederechter is algemeen bevoegd voor alle geschillen waarvan de waarde het bedrag van 2.500 euro niet overschrijdt (art. 590, lid 1 Ger.W.), met uitzondering van de vorderingen die behoren tot:

 • de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg
 • de bevoegdheid van de familierechtbank
 • de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
 • de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel
 • de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank

Daarenboven heeft de vrederechter ook een aantal bijzondere bevoegdheden die hem toelaten om kennis te nemen van bepaalde geschillen (en dit dus ongeacht hun waarde). Het betreft :

 • geschillen over onroerende goederen: (handels)huur en pacht, uitzetting, recht van voorkoop inzake pacht, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, bezitsvorderingen, begraafplaatsen en lijkbezorging, opeisingsrecht inzake leegstaande gebouwen, ruilverkaveling, grondwaterbeheer
 • Geschillen inzake kredietovereenkomsten
 • Geschillen inzake de betaling van leveringen van nutsvoorzieningen

Tot slot is de vrederechter ook uitsluitend bevoegd voor:

 • Dringende onteigeningen
 • Verzegeling en aanstelling van sekwesters
 • De bescherming van onbekwame meerderjarigen (aanstelling bewindvoerder, bescherming van geesteszieken, vaststellen van afwezigheid etc.)


Rechtsmiddelen

Tegen vonnissen van de vrederechter kan hoger beroep worden ingesteld indien de waarde van de vordering meer dan 1.860 euro bedraagt. Het hoger beroep wordt aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Indien de oorspronkelijke eisende partij geen handelaar is, de oorspronkelijk verwerende partij wél een handelaar, en de eisende partij in het ongelijk werd gesteld door het vredegerecht, dan kan hij er ook voor opteren om hoger beroep aan te tekenen bij de rechtbank van koophandel.
 

Indien u een advocaat zoekt om uw belangen te behartigen voor het vredegerecht, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.