Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Bewaargeving en sekwester
facebook facebook
  • Register

Definitie

Bewaargeving is een handeling waarbij een partij een zaak aan een andere partij overhandigt, onder verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven (art. 1915 B.W.). Het is een eenzijdig en zakelijk contract dat in principe een contract 'om niet' is (art. 1917 B.W.).

Voorbeeld: het toevertrouwen van kledingstukken in de vestiaire van een restaurant.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de vrijwillige bewaargeving en de bewaargeving uit noodzaak. De bewaargeving aan hotelhouders en herbergiers is een voorbeeld van bewaargeving uit noodzaak (art. 1959-1954quater B.W.). Een ander onderscheid wordt gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke bewaargeving. Oneigenlijke bewaargeving is het in bewaring geven van vervangbare zaken, zoals geld.

Een sekwester is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarbij een zaak waarover een geschil bestaat, aan een derde wordt toevertrouwd. De sekwester verbindt zich er toe de zaak te bewaren en deze zaak, nadat het geschil is beslecht, terug te geven aan degene aan wie het krachtens de beslissing zal toekomen. Een sekwester kan ook gerechtelijk worden aangesteld (art. 1955-1963 B.W.).

In principe dient de bewaargever eigenaar te zijn van de zaak die in bewaring wordt gegeven, alhoewel het rechtsgeldig is een zaak van iemand anders in bewaring te geven (art. 1938 B.W.). De bewaarnemer is verplicht de zaak aan de bewaargever terug te geven, tenzij er in handen van de bewaarnemer beslag onder derden is gelegd of verzet is gedaan tegen de teruggave en tegen de verplaatsing van de in bewaring gegeven zaak (art. 1944 B.W.).

De bewaargeving is een zakelijk contract in de zin dat ze slechts voltrokken is door de werkelijke of fictieve overdracht van de in bewaring gegeven zaak (art. 1919 B.W.). De bewaargeving is geen vormelijk contract en dient voor haar rechtsgeldigheid niet schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer evenwel een bewaargeving die 375 euro te boven gaat, niet door een geschrift bewezen is, wordt de persoon die als bewaarnemer wordt aangesproken, op zijn woord geloofd omtrent het feit van de bewaargeving zelf, omtrent de zaak die het voorwerp ervan uitmaakt of omtrent de teruggave daarvan (art. 1924 B.W.).


Verplichtingen van de bewaarnemer

Bewaren

De bewaarnemer moet aan de bewaring van de in bewaring gegeven zaak dezelfde zorg besteden als hij aan de bewaring van zijn eigen zaken besteedt (art. 1937 B.W.). Hij is in principe dus alleen tot de lichte schuld in concreto gehouden.


Deze verplichting wordt echter strenger beoordeeld (tot de schuld in abstracto) indien (i) de bewaarnemer zichzelf heeft aangeboden om de zaak in bewaring te nemen, (ii) indien hij een vergoeding voor de bewaring bedongen heeft, (iii) indien de bewaargeving uitsluitend in het belang van de bewaarnemer geschied is, of (iv) indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bewaarnemer voor om het even welke schuld aansprakelijk zal zijn.

De bewaarnemer mag zich van de in bewaring gegeven zaak niet bedienen, zonder uitdrukkelijk of stilzwijgende verlof van de bewaargever (art. 1930 B.W.).

De bewaarnemer mag niet onderzoeken waarin de zaken bestaan, die hem in bewaring zijn gegeven, wanneer die hem in een gesloten kist of onder verzegelde omslag zijn toevertrouwd (art. 1931 B.W.)

Teruggeven

De eigenlijke bewaarnemer moet de zaak die hem is toevertrouwd in natura teruggeven, en bij oneigenlijke bewaargeving (bvb. gelddeposito's) moet de bewaarnemer gelijkwaardige goederen of waarden teruggeven (art. 1932 B.W.).  De bewaarnemer dient de zaak niet terug te geven indien deze hem door overmacht is ontnomen (art. 1934 B.W.).

De bewaarnemer moet de zaak aan de bewaargever teruggeven op eerste verzoek (art. 1944 B.W.) en dit op de plaats waar de zaak wordt bewaard (art. 1942 B.W.).

De bewaarnemer moet de zaak teruggeven aan diegene die ze hem heeft toevertrouwd, of aan hem in wiens naam de bewaargeving is gedaan, of aan hem die aangewezen is om ze terug te ontvangen (art. 1937 B.W.)

Indien de bewaargever overleden is dan kan de in bewaring gegeven zaak enkel aan zijn erfgenamen worden teruggegeven (art. 1939 B.W.).


Verplichtingen van de bewaargever

De bewaargever heeft eigenlijk weinig verplichtingen. Bewaargeving is een eenzijdig en zakelijk contract en komt pas tot stand vanaf het ogenblik dat de bewaargever de zaak heeft overhandigd aan de bewaarnemer. Vanaf dan heeft enkel de bewaarnemer een verplichting, zijnde bewaren en teruggeven.

Nochtans heeft de bewaargever ook een aantal verplichtingen:

  • Indien de bewaarneming tegen een vergoeding gebeurt, dan dient hij de overeengekomen vergoeding aan de bewaarnemer uit te keren (art. 1928 B.W.)
  • Indien de bewaarnemer kosten heeft gemaakt voor het behoud van de in bewaring gegeven zaak, dan is de bewaargever verplicht hem hiervoor te vergoeden (art. 1947 B.W.)
  • Indien de bewaarnemer verliezen zou hebben geleden door de bewaargeving, dan dient de bewaargever hem hiervoor schadeloos te stellen (art. 1947 tweede zin B.W.)

In het geval van conflicten tussen een bewaarnemer en een bewaargever, raadpleeg een advocaat, en aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.