Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Lening
facebook facebook
 • Register

Definitie

Lening is een overeenkomst waarbij de ene partij (de uitlener) aan de andere partij (de ontlener) een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder verplichting om die zaak na gebruik terug te geven. Lening is een eenzijdig en zakelijk contract dat in principe om niet wordt gesloten (art. 1876 B.W.). 

Naargelang de zaak die wordt afgegeven, wordt een onderscheid gemaakt tussen bruikleen en verbruikleen (art. 1874 B.W.):

 • Men spreekt van bruikleen wanneer het zaken betreft die niet tenietgaan door het gebruik ervan. Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft, onder verplichting van degene die de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt (art. 1875 B.W.)
 • Men spreekt van verbruikleen wanneer het zaken betreft die teniet gaan door het gebruik ervan. Verbruiklening of eenvoudige lening is een contract waarbij de ene partij aan de andere een bepaalde hoeveelheid zaken geeft, onder verplichting van degene die deze zaken ontvang, evenveel zaken van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven (art. 1892 B.W.). Lening op interest is hiervan een toepassing (art. 1905 B.W. e.v.).

Essentieel verschil tussen bruikleen en verbruikleen is dat bij bruikleen de uitlener eigenaar blijft van de zaak (art. 1877 B.W.), daar waar bij verbruikleen de lener eigenaar wordt van de geleende zaak, samen met het risico (het verlies) (art. 1893 B.W.)


Verplichtingen van de ontlener

In het geval van bruiklening is de ontlener er toe gehouden om:

 • De zaak enkel te bedienen voor het gebruik dat door de aard van de zaak of door de overeenkomst is bepaald (art. 1880 B.W.)
 • Als een goede huisvader voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak te zorgen (art. 1880 B.W.). Hij is aansprakelijk voor de schade ingevolge een lichte fout (art. 1882 B.W.)
 • De zaak terug te geven nadat de overeengekomen tijd verlopen is, of bij gebreke van overeenkomst dienaangaande, nadat zij gediend heeft voor het gebruik waarvoor zij was uitgeleend (art. 1888 B.W.). De rechtbank kan echter de lener verplichten de zaak terug te geven indien de uitlener deze zaak dringend en onvoorzien nodig heeft (art. 1889 B.W.)

In het geval van verbruiklening is de ontlener er toe gehouden om:

 • De geleende zaken in dezelfde hoeveelheid en hoedanigheid terug te geven (art. 1902 B.W.). Indien het om een geldlening gaat, dan moet slechts de numerieke geldsom worden teruggegeven, zelfs indien er vóór het tijdstip van de betaling vermeerdering of vermindering van de waarde van de muntspeciën heeft plaatsgehad (art. 1895 lid 2 B.W.)
 • De geleende zaken op de overeengekomen tijd terug te geven (art. 1902 B.W.)

Indien voor de teruggave geen tijd bepaald is, dan kan de uitlener ten allen tijde terugbetaling vorderen. De rechter kan evenwel aan de lener uitstel toekennen, naar gelang van de omstandigheden (art. 1900 B.W.). Indien enkel is overeengekomen dat de lener zal betalen wanneer hij dit zal kunnen, of wanneer hij de nodige middelen daartoe zal bezitten, bepaalt de rechter een tijd voor de betaling, naargelang van de omstandigheden (art. 1901 B.W.).


Verplichtingen van de uitlener

Uitlening is een eenzijdig contract. De uitlener heeft dus in beginsel geen verplichtingen.

Evenwel moet de uitlener in geval van bruiklening:

 • Wachten om de geleende zaak terug te vorderen totdat de overeengekomen tijd verlopen is, of bij gebreke aan overeenkomst dienaangaande, nadat zij gediend heeft voor het gebruik waarvoor zij was uitgeleend (art. 1888 B.W.). Indien de uitlener de zaak dringend en onvoorzien nodig heeft, kan hij de rechter wel vragen de ontlener te verplichten de zaak terug te geven (art. 1889 B.W.)
 • De ontlener te vergoeden indien hij gedurende de lening voor het behoud van de zaak buitengewone noodzakelijke uitgaven heeft moeten doen, die zo dringend waren dat hij daarvan tevoren aan de uitlener geen kennis van kunnen geven heeft (art. 1890 B.W.)
 • De schade vergoeden die de ontlener heeft geleden, wanneer de geleende zaak zodanige gebreken heeft dat zij aan hem die zich ervan bedient, schade kan veroorzaken, indien de ontlener de gebreken kende en de ontlener daarvan niet op de hoogte heeft gebracht (art. 1891 B.W.)

De uitlener dient in geval van verbruiklening:

 • De geleende zaken niet terug te vorderen voordat de overeengekomen tijd verstreken is (art. 1899 B.W;)
 • De aansprakelijkheid te dragen voor de schade die is veroorzaakt door gebrekkige zaken in de zin van art. 1891 B.W. (zie boven)


Lening op interest

Lening op interest is een modaliteit van de verbruiklening. Het is immers geoorloofd om interest te bedingen voor eenvoudige leningen, hetzij van geld, hetzij van waren of andere roerende zaken (art. 1905 B.W.)

De interest is gelijk aan de wettelijke interest of een interest die bij overeenkomst bedongen is (art. 1907 B.W.). Het bedingen van woekerinteresten is in bepaalde omstandigheden evenwel verboden (art. 1907ter B.W.; zie ook art. 494 Sw.)

Een onderscheid wordt bij lening op interest gemaakt tussen (i) de gewone rentelening en (ii) de lening met annuïteiten:

 • Bij een gewone rentelening kan gebruik worden gemaakt van het principe van de delging of van dat van de wedersamenstellingstechniek. Bij het principe van de delging wordt elke terugbetaling toegerekend op het kapitaal en wordt enkel interesten betaald op het openstaande kapitaal. Bij de wedersamenstellingstechniek wordt met de terugbetalingen een fonds samengesteld dat in het voordeel van de ontlener een creditrente opbrengt, waarna bij de afrekening de schuld van de ontlener wordt verminderd met het samengestelde fonds
 • Bij een lening met annuïteiten dient de ontlener volgens een overeengekomen schema (maandelijks, jaarlijks,...) een vast bedrag te betalen. Dit vast bedrag is samengesteld uit een deel kapitaal en een deel interest. De rentevoet van de lening en de voor de wederherstelling van het kapitaal bedongen rentevoet, moet vastgesteld worden door afzonderlijke bepalingen van de leningsakte (art. 1907 lid 2 B.W.)

De lener heeft het recht om vervroegd terug te betalen. De uitlener kan in dat geval wel een wederbeleggingsvergoeding vragen (dit is een vergoeding wegens het mislopen van interest berekend voor de periode van de vervroegde terugbetaling tot de uitlener het geld opnieuw kan beleggen). Deze vergoeding mag niet meer bedragen dan 6 maand interest (art. 1907bis B.W.).

In het geval van conflict tussen uitlener en ontlener, raadpleeg een advocaat, en aarzel niet om hiervoor contact met ons op te nemen.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.