Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Onroerende publiciteit
facebook facebook
 • Register

ALGEMEEN

Gelet op het belang van onroerende goederen, is het belangrijk dat over het statuut ervan absolute rechtszekerheid bestaat (aan wie behoren ze, wat is hun rechtstoestand etc.).

Een dergelijke publiciteit gebeurt per gerechtelijk arrondissement, door een hypotheekkantoor onder leiding van een hypotheekbewaarder. Hij is verantwoordelijk voor het houden van de registers die de basis zijn van de onroerende publiciteit. 

De hypotheekwet (Hyp.W.) regelt de wijze waarop dit alles gebeurt.


REGISTERS

Publiciteit gebeurt door het opnemen van akten in een register. Deze registers kunnen analoog of digitaal worden gehouden. Er bestaan drie soorten van registers:

 • Het register van de overschrijvingen : dit register omvat alle akten die integraal moeten worden opgenomen (hetgeen vandaag de dag gebeurt door het inscannen van de akten)
 • Het register van de inschrijvingen : dit register omvat alle borderellen (samenvatting van akten) die ter inschrijving worden aangeboden
 • Het register van de neergelegde akten : in dit register wordt voor iedere dag chronologisch de akten vermeld die aangeboden worden ter overschrijving, inschrijving of randmelding

De belangrijkste handelingen die op het hypotheekkantoor gebeuren zijn : 

 • Overschrijven : dit is het letterlijk overschrijven of scannen van notariële akten die worden aangeboden voor opname in het register van de overschrijvingen (vooral verkoopovereenkomsten van onroerende goederen)
 • Inschrijven : dit is het letterlijk overschrijven of scannen van borderellen (samenvattingen van akten) die worden aangeboden voor inschrijving in het register van inschrijving (vooral hypotheken)
 • Randmelden : dit zijn vermeldingen die worden aangebracht in het register van overschrijvingen of in het register van inschrijvingen, m.b.t. wijzigingen die zich hebben voorgedaan na datum van overschrijving of inschrijving aangaande het goed of het recht in kwestie 

Deze aktes zijn openbaar en kunnen door iedereen ingezien worden. Afschriften of uittreksels kunnen eveneens steeds worden aangevraagd.


Overschrijvingen, inschrijvingen en randmeldingen

De overdracht van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten geschiedt tussen de partijen door hun loutere wilsovereenstemming. Opdat deze overdracht echter tegenwerpelijk zou zijn jegens derden, dient de overdrachtsakte eerst worden overgeschreven (art. 1138 en 1583 B.W.; art. 1-6 Hyp.W.)

Overschrijvingen

Het overschrijven is vereist voor de volgende akten:

 • Akten onder levenden tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten. Het is opmerkelijk dat een overdracht door overlijden (bvb n.a.v. een erfenis) niet aan overschrijving onderworpen is
 • Akten tot afstand van onroerende zakelijke rechten
 • Beslagexploten op onroerende goederen
 • Huurcontracten m.b.t. onroerende goederen die zijn aangegaan voor een periode van meer dan 9 jaar of die kwijting inhouden van minstens 3 jaar huur
 • In kracht van gewijsde gegane vonnissen en arresten die gelden als overeenkomst of als titel voor onroerende zakelijke rechten
 • Akten waarin de wederzijdse rechten van de eigenaars van verdiepingen worden geregeld of van gedeelten van verdiepingen in een gebouw

Overschrijving gebeurt door het inscannen van de akte op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar het onroerend goed is gelegen (art. 1 Hyp.W.). Alleen authentieke akten kunnen worden overgeschreven (zijnde notariële akten en vonnissen/arresten). Deze akten kunnen ten allertijde worden overgeschreven. Notarissen zijn echter verplicht om hun akten ter overschrijving aan te bieden binnen een bepaalde termijn (doorgaans 2 maanden).

Door de overschrijving wordt de akte tegenstelbaar aan derden. Deze tegenstelbaarheid gaat in vanaf de datum waarop de akte ter overschrijving werd aangeboden. Indien er meerdere overschrijvingen zijn op dezelfde dag, dan wordt de volgorde bepaald door de dagtekening van de titel. Hebben de aktes dezelfde dagtekening dan geldt de volgorde waarop ze ter overschrijving op die dag aan het hypotheekkantoor werden aangeboden. Zolang een akte niet is overgeschreven kunnen partijen zich er niet op beroepen t.a.v. derden (art. 1 Hyp.W.). Dit betekent bvb. dat de verkoper van een onroerend goed, ondanks de verkoop, ten aanzien van derden (zoals zijn schuldeisers) nog steeds als eigenaar van het onroerend goed geldt, tenzij deze derde kennis had van de overdracht.

Inschrijving

Alleen voorrechten en hypotheken op onroerende goederen worden ingeschreven.

Hiervoor zal de schuldeiser aan het hypotheekkantoor een uitgifte van de authentieke akte overhandigen waaruit dit voorrecht of hypotheek ontstaat. Hij dient hierbij twee borderellen te voegen, waarvan één ervan op de uitgifte van de titel kan worden geschreven. Deze borderellen bevatten een aantal gegevens over de schuldeiser, de schuldenaar, de akte tot hypotheekvestiging, het bedrag van de schuldvordering, de aanwijzing van de onroerende goederen etc.

In het register zal een aantekening worden gemaakt van de inhoud van de borderellen. Het hypotheekkantoor overhandigt aan de verzoekers de uitgifte van de titel en één van de borderellen waarop onderaan bevestigd is dat inschrijving is gebeurd, met vermelding van de dagtekening, het boekdeel en volgnummer (art. 82 Hyp.W.).

Rand- of kantmeldingen

Ingeval van juridische disputen omtrent de overdracht van onroerende zakelijke rechten, is het belangrijk dat hierover publiciteit wordt gegeven (bvb. naar potentiële kopers toe).

Iedere eis strekkende tot vernietiging van rechten voortvloeiend uit akten aan overschrijving onderworpen, moeten dan ook voorafgaandelijk worden ingeschreven op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging waarvan de vernietiging of de herroeping wordt verzocht. Zoniet is een eis onontvankelijk (art. 3 Hyp.W.). Ook de navolgende uitspraak van de rechtbank zal op die kant vermeld worden.

Ook bij ingeschreven akten kan kantmelding gebeuren. Dit is het geval wanneer wijzigingen worden aangebracht aan de rechtstoestand van een onroerend goed dat met een voorrecht of hypotheek is bezwaard (zoals de overdracht van een ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering, de indeplaatsstelling in een zodanig recht, de afstand van hypothecaire rang, de inpandgeving van een ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering etc.) (art. 5 Hyp.W.). Er gebeurt dan een inschrijving op de kant naast de gedane inschrijving. Indien dit niet gebeurt, is het vonnis, de overdracht, de indeplaatsstelling etc. niet tegestelbaar aan derden (art. 4-5 Hyp.W.)


De hypotheekbewaarder

De hypotheekbewaarder is gehouden om getuigschriften af te geven van de overdracht of aanwijzing van zakelijke rechten op onroerende goederen, van de bestaande inschrijvingen en overschrijvingen, of van het niet bestaan ervan (art. 127 Hyp.W.).

De hypotheekbewaarder is de enige verantwoordelijke ambtenaar voor het publiciteitssysteem. Hij is per gerechtelijk arrondissement belast met het houden van de registers waarin de over- en inschrijvingen gedaan worden (art. 128 e.v. Hyp.W.). Hij is aansprakelijk voor de eventueel ontstane schade.

 

Ingeval van geschillen omtrent de onroerende publiciteit van zakelijke rechten, raadpleeg een advocaat en neem gerust contact met ons op.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.