Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Pand
facebook facebook
  • Register

 

KENMERKEN

Het pand of de inpandgeving is een contract waarbij een schuldenaar aan een schuldeiser een zaak afgeeft tot zekerheid van de schuld (art. 2071 B.W.). De schuldenaar is de pandgever, de schuldeiser is de pandhouder of pandhoudende schuldeiser. Ook een derde partij kan een pand geven voor de schuldenaar (art. 2077 B.W.).

Om een pandcontract te sluiten, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De schuldenaar moet eigenaar zijn van de zaak die hij in pand geeft en erover kunnen beschikken
  • De zaak die in pand wordt gegeven moet het vermogen van de schuldenaar verlaten (afgifte van de zaak is vereist)
  • De schuld moet bepaalbaar zijn
  • In het pandcontract moet de maximale hoogte van de schuld zijn opgenomen.

Het pand bestaat doorgaans uit lichamelijke roerende goederen. Het gaat dan meestal om zaken met een hoge waarde, zoals schilderijen, juwelen etc. Ook geld, aandelen of kasbons kunnen in pand worden gegeven. Tot slot kunnen ook schuldvorderingen in pand worden gegeven, zij het dat de schuldenaar van deze schuldvordering wel in kennis moet worden gesteld van de inpandgeving ervan. Betreft het ten andere de inpandgeving van schuldvorderingen die door onroerende voorrechten of hypotheken zijn verzekerd, dan dient de nodige kantmelding op het hypotheekkantoor te worden verricht (art. 5 Hyp. W.).

Het pand neemt een einde zodra de schuld volledig is terugbetaald, of indien de pandhouder het pand zou misbruiken (art. 2082 B.W.)

 

SOORTEN

In het Belgisch recht bestaan er drie soorten van panden : (i) het burgerlijk pand, (ii) het handelspand, en (iii) de inpandgeving van een handelszaak.

Het burgerlijk- en handelspand

Zowel in het burgerlijk- als in het handelspand, wordt een zaak in pand gegeven aan een schuldeiser. Een zaak wordt dus door de schuldenaar aan de schuldeiser tot zekerheid gegeven, en de zaak verlaat het vermogen van de pandgever. Wordt de zaak in pand gegeven voor een burgerlijke schuld, dan spreekt men van een burgerlijk pand. Wordt de zaak in pand gegeven voor een handelsschuld, dan spreekt men van een handelspand.

Tussen het burgerlijk- en het handelspand bestaan een aantal verschillen wat de totstandkoming en de gevolgen ervan betreft.

Het burgerlijk pand wordt geregeld door de artikelen 2073-2019 B.W. Om tegenstelbaar te zijn aan derden, dient bij het burgerlijk pand, indien de waarde van het pand 375 euro overschrijdt, een geregistreerde overeenkomst worden opgemaakt.

Het handelspand wordt geregeld door de wet van 5 mei 1872 houdende herziening der beschikkingen betreffende het pand en de commissie.

Inpandgeving van een handelszaak

De inpandgeving van een handelszaak is totaal verschillend als het burgerlijk- of handelspand. Een handelaar zal zijn handelszaak in pand geven met het oog op het bekomen van een krediet. De handelszaak zal dus aan een kredietgever aangeboden worden als onderpand. De handelszaak zal evident niet worden overgedragen aan de geldschieter. Het is dus een bezitloos pand.

Het contract waarbij een handelszaak in pand wordt gegeven, dient te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Deze pandvorm wordt geregeld door de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak.

 

GEVOLGEN

Tussen de pandhouder en de pandgever

De pandhouder dient als een goede huisvader zorg te dragen voor de zaak die hij in pand houdt. Hij is aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van het pand, die het gevolg zijn van zijn nalatigheid (art. 2080 B.W.). De pandhouder zal optreden als zuivere bewaarnemer van de zaak. Hij mag de zaak dus niet gebruiken of vervreemden. Wanneer de pandgever zijn schuld volledig voldaan heeft, dan dient de pandgever de zaak aan hem terug te bezorgen (art. 2082 B.W.).

Behalve indien de pandhouder het pand misbruikt, kan de schuldenaar de zaak niet terugvorderen voordat hij de schuld tot zekerheid waarvan het pand gegeven is, ten volle betaald heeft, zowel wat de hoofdsom, als wat de interesten en de kosten betreft (art. 2082 B.W.)

De schuldenaar zal de pandhouder alle nuttige en noodzakelijke uitgaven moeten vergoeden, die de pandhouder tot behoud van het pand heeft gemaakt (art. 2080 lid 2 B.W.).

Indien een schuldvordering in pand is gegeven, en die schuldvordering interest opbrengt, dan mag de pandhouder deze interest verrekenen met de interest die de schuldenaar hem mocht zijn verschuldigd. Indien de schuld geen interesten opbrengt, dan dient de pandhouder deze interest te verrekenen met het kapitaal van de schuld (art. 2081 B.W.).

De pandhouder mag bij niet-betaling niet over het pand beschikken. Hij kan echter wel aan een rechtbank vragen dat het pand aan hem kan worden toegewezen, als betaling en ten belope van de schuld, volgens een schatting door deskundigen. Hij kan ook vragen dat het pand in het openbaar zal worden verkocht (art. 2078 B.W.).

Tussen de pandhouder en derden

De pandhouder heeft een retentierecht op de zaak die hem voor een bepaalde schuld is in pand gegeven. Hij dient de zaak dus niet terug te geven zolang de schuld niet is voldaan (bvb aan de curator van het faillissement van de schuldenaar).

De pandhouder heeft ook een voorrecht. Het pand geeft aan de schuldeiser het recht om zich, bij voorrecht en voorrang boven de andere schuldeisers, uit de in pand gegeven zaak te doen betalen (art. 2073 B.W. en art. 20, 3° Hyp. W.)

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.