Misdrijf

Twee misdrijven vallen onder deze categorie (art. 267-268 Sw.):

  • een kerkelijk huwelijk wordt ingezegend vooraleer het burgerlijk huwelijk is voltrokken (behalve in geval van levensgevaar)
  • het aanvallen van de regering, de wettelijk of koninklijke besluiten of handelingen van het openbaar gezag in het openbaar, in de uitoefening van hun bediening

    Voorbeeld: in zijn zondags preek geeft de pastoor kritiek op de wetten die euthanasie of abortus toestaan